Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomeKindercentrum de WijsneusjesHet team

Het team van Kindercentrum de Wijsneusjes

Kindercentrum de Wijsneusjes, gevestigd in de Eilandenbuurt (Almere), heeft een sterk team met professionals! Wij werken met vaste medewerkers die gekoppeld zijn aan een groep. Naast pedagogisch medewerkers hebben wij ook managers in ons team. De managers zorgen voor de dagelijkse coördinatie en fungeren als aanspreekpunt voor ouders.

Pedagogisch medewerkers

Kindercentrum de Wijsneusjes is kleinschalig, wat ervoor zorgt dat de communicatielijnen tussen ouder, leidsters, leidinggevenden en directie kort zijn. Kindercentrum de Wijsneusjes werkt voornamelijk met gediplomeerde medewerkers.

Leidinggevenden & assistent leidinggevenden

Kindercentrum de Wijsneusjes heeft een leidinggevende en een assistent leidinggevende voor u ter beschikking. Zij monitoren dagelijks de kwaliteit binnen de opvang en zijn gesprekpartners voor ouders, leidsters, directieleden en externe partijen. 

VOG

Alle medewerkers van Kindercentrum de Wijsneusjes beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Ten aanzien van personen werkzaam in de kinderopvang of in peuterspeelzalen wordt een continue screening uitgevoerd.

Kwalificatie pedagogisch medewerkers

Onder gediplomeerde pedagogisch medewerker wordt in dit beleidsplan altijd een medewerker met een diploma dat voorkomt in de lijst van de cao-kinderopvang bedoeld. Meestal betreft dit pedagogisch medewerker niveau 3 of 4. Ook hebben wij leerkrachten en pedagogen in dienst. In het kader van ons concept is het wenselijk om mensen in dienst te hebben met een 'brede' kennis. 

Pedagogisch coach

Koosje Jonker is binnen kindercentrum de Wijsneusjes pedagogisch coach en beleidsmedewerker. De pedagogisch coach binnen de Wijsneusjes heeft een actieve rol in de bewaking en verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Het is mogelijk dat ook persoonlijke thema’s aan de orde komen. Door middel van coaching in de ontwikkeling van pedagogisch medewerker wordten het zelfinzicht, het verantwoordelijkheidsgevoel, het zelfvertrouwen en het effectieve gedrag vergroot. Voor een uitgebreide omschrijving van deze functie verwijzen wij naar ‘Het Coachingsplan’ van onze organisatie.

Ondersteuning medewerkers

Ons personeel wordt ondersteund, zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. Zo worden vermoedens tot zorg bij kinderen bijvoorbeeld eerst besproken binnen het team en leidinggevende binnen ons bedrijf. Ook kan de pedagogisch coach ingeschakeld worden met zorgvragen en advies op de groepen. 

Opleiding en professionalisering

Kinderopvang Sterrenrijk vindt ontwikkeling en innovatie belangrijk. Wij werken aan de professionalisering van onze medewerkers. De medewerkers worden betrokken bij de processen. Tevens wordt voldoende tijd geïnvesteerd in vergaderingen, intervisie, begeleiding en opleiding.

Wij hebben een opleidingsplan opgesteld. In het opleidingsplan beschrijven wij hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit geconcretiseerd wordt in de praktijk. Opleidingsplan bevat uitwerking op eisen m.b.t. taalniveau, kinder-EHBO en scholing voor het werken met baby’s.  

Medewerkers & de groepen

Wij werken met het principe dat iedere stamgroep vaste pedagogische medewerkers heeft. Op deze manier wennen de kinderen aan de leiding en voelen zij zich meer op hun gemak. Hierdoor hebben de kinderen een vast aanspreekpunt waartoe zij zich kunnen wenden met vragen en dergelijke.

Mocht een pedagogisch medewerker van een bepaalde groep niet beschikbaar zijn in verband met b.v. ziekte, dan zal geprobeerd worden om intern een oplossing te vinden voor dit probleem, door het inroosteren van een bekende pedagogisch medewerker voor de kinderen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan streven wij ernaar om een personeelslid van een van onze andere vestigingen in te schakelen (die zijn immers al bekend met ons pedagogisch beleid en visie etc.).