Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomeKindercentrum de WijsneusjesOuders & OR

Ouders & OR

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de organisatie. Dit is voor ons een grote steun en juichen ontwikkelingen om de betrokkenheid van ouders te vergroten toe. Ons standpunt is, dat we samen sterk staan, samen meer weten, samen meer kunnen en bovenal samen voor een sfeer kunnen zorgen die voor een optimale leef- en leersituatie nodig is. 

Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden. Wij vinden korte lijnen korte lijnen tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk. 

Om kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met ouders van groot belang. Daartoe dient aan een tweetal randvoorwaarden te worden voldaan:

  1. Wederzijds vertrouwen: Begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.
  2. Wederzijds respect: Respect van de pedagogisch medewerkers voor de ouders die de eindverantwoordelijkheid voor hun kind hebben en respect van ouders voor de professionele verantwoordelijkheid van de leiding voor hun kind.

Oudercommissie

De oudercommissie van Kindercentrum de Wijsneusjes behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert over onder meer voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen het kindercentrum. De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing verlopen volgens het Reglement Oudercommissies. De contacten vinden plaats tussen:

  1. De leidster en de individuele ouders. De afstemming heeft betrekking op het eigen kind. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van ouders. Als de leidster vindt dat de wens van de ouder niet overeenkomt met het belang van het kind en/of de opvang wordt dit uitgelegd en wordt geprobeerd hiervoor begrip te kweken bij de ouder.
  2. Individuele ouders en Kindercentrum de Wijsneusjes. Kindercentrum de Wijsneusjes draagt er zorg voor dat de ouders informatie krijgen over belangrijke zaken m.b.t. het functioneren van Kindercentrum de Wijsneusjes.
  3. De oudercommissie onderling. De oudercommissie wordt gevormd door ten minste drie en maximaal 7 ouders van op de opvang geplaatste kinderen. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging in de oudercommissie. De oudercommissie kiest een voorzitter en een secretaris en volgt kritisch het wel en wee rond Kindercentrum de Wijsneusjes. Zij vertegenwoordigt alle ouders van de geplaatste kinderen. De oudercommissie treedt adviserend of handelend op indien dit gewenst of noodzakelijk is, zowel richting directie als richting ouders. De oudercommissie bezit in officiële termen het adviseringsrecht.

Er wordt een aantal keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder is welkom als toehoorder. De afspraken zijn vastgelegd in een regelement. Het regelement is ondertekend door de leden van de oudercommissie en directie.