Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomeKindercentrum de WijsneusjesRI beleid

Risico inventarisatie

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is veiligheid de belangrijkste voorwaarde. Een veilig pedagogisch klimaat stelt hoge eisen aan de omgeving. De omgeving van het kind moet gezond, hygiënisch en veilig zijn. Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar op lichamelijk letsel. De omgeving moet ook tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Wij zijn daarom van mening dat verantwoorde risico’s niet per definitie vermeden hoeven te worden. Wij leren kinderen potentiële gevaren te herkennen en er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Sterrenrijk houdt zich daarbij aan de wettelijke kaders en de regelgeving op gebied van veiligheid en gezondheid. Alle risico’s zijn vastgelegd en worden jaarlijks getoetst. Hebben wij maatregelen genomen om zowel het risico als het mogelijk letsel te reduceren. Eveneens zijn heldere afspraken rondom toezicht en begeleiding door pedagogisch medewerkers vastgelegd en worden gedragsafspraken gemaakt met kinderen (op de groepen zijn de inventarisaties te vinden). Kindercentrum de Wijsneusjes is verantwoordelijk voor de lichamelijke veiligheid van kinderen. Dit houdt in dat binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn en dat er regels en afspraken zijn over hygiëne. 

Alle risico’s worden jaarlijks geïnventariseerd. Kindercentrum de Wijsneusjes gebruikt hiervoor de tool op risicomonitor.nl. Na het inventariseren worden de nodige maatregelen, protocollen, werkwijze, controle methodiek en afspraken (ook met kinderen) opgesteld. Het voeren van het beleid is een actueel en constante proces. De pedagogisch medewerkers, assistent-leidinggevenden, directie en kinderen zijn betrokken bij dit proces. Op de groepen is er een uitwerking te vinden van het beleid Gezondheid en Veiligheid, schoonmaakschema’s en regels/afspraken. Op alle locaties zijn de protocollen te raadplegen. De assistent-leidinggevende houden controle op de gemaakte afspraken.